PHARMAG Spółka Akcyjna
ul. Marynarki Polskiej 100
80-557 Gdańsk
Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego
prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS 0000047877
kapitał zakładowy w pełni opłacony w wysokości 5 891 000 zł, 
NIP: 583-21-05-628
REGON: 191275622